» Regulamin Konkursu fb

Kontakt

 • E-mail:biuro@homedecco.pl
 • Telefon603 565 484
  14 611 42 10
 • Godziny działania sklepupon.-piąt 9.00 - 17.00

Statystyka

 • Ilość produktów: 89
 • Ilość kategorii: 7
 • Ilość promocji: 5
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 3
 • Sklep odwiedziło: 48041 klientów
 • Sklep działa od: 10-10-2014

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
 • PayU

Regulamin Konkursu fb

Data dodania: 03-10-2015

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest firma HOMEDECCO, z siedzibą w Bochni, ul. Karolina 7/70, NIP 8681059316, REGON 123040412 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz przeprowadzany przez serwis Facebook.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 
§2 Przedmiot i czas Konkursu
 1. Konkurs polega na zaznaczaniu w komentarzu do postu nazwisk znajomych osób, które mogą polubić fanpage HOMEDECCO na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 października 2015 roku z chwilą ogłoszenia go na stronie www.facebook.com i kończy się w dniu 25 października 2015 roku o godz. 23:59:59, przy czym ogłaszanie wyników i doręczenie nagrody następuje również po tym terminie. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4 ust. 2,3 i § 6 ust.1 Regulaminu.
 
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
a)udostępnienie tego wpisu na swojej osi czasu, wpisaniu w komentarzu pod postem wybranego koloru donicy, oraz krótkiego lecz zabawnego komentarza zawierającego uzasadnienie, dlaczego nagroda miałaby trafić właśnie do Ciebie (Uczestnika konkursu)
 1. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 1. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 4 skutkuje zgłoszeniem do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
 
§ 4 Przebieg Konkursu
 1. Spośród wszystkich osób, które wykonają czynności opisane w §3, ustęp 4 zostanie wyłoniony przez Organizatora zwycięzca konkursu. Kryterium wyboru będzie stanowić treść komentarza.
 2. Zwycięzcy zostanie przekazana nagroda w postaci donicy lakierowanej fi30cm h40cm, w określonym w komentarzu kolorze (biała, czarna lub szara). Ogłoszenie wyniku nastąpi dnia 27 października 2015 na stronie www.facebook.com .
 3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora na fanpage-u, o którym mowa w ust. 3, przesłać wiadomość prywatną skierowaną do Organizatora za pośrednictwem strony www.facebook.com. W wiadomości powinny znajdować się dane niezbędnymi do przekazania Nagrody, w szczególności adres, pod który ma nastąpić doręczenie Nagrody. Nie zachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda zostanie przekazana kolejnej wybranej osobie.
 
§ 5 Nagrody
 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest HOMEDECCO.
 2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci donicy lakierowanej fi30cm h40cm o wartości 147,60 PLN (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody doręcza na własny koszt i odpowiedzialność Organizator po zakończeniu Konkursu.
 
§ 6 Ogłaszanie wyników
 1. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi do 27.10.2015.
 2. Organizator wybierze zwycięzcę na podstawie oceny wypowiedzi zamieszczonych w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku, a nazwisko (nazwa używana na www.facebook.com) zwycięzcy zostanie publicznie podana na stronie www.facebook.com.
§ 7 Polityka Prywatności
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do odebrania nagrody, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest HOMEDECCO, z siedzibą w Bochni, ul. Karolina 7/70, NIP8681059316, REGON 123040412
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 
§ 8 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 15 dni po ogłoszeniu przez Organizatora Zwycięzcy konkursu wyłącznie w formie pisemnej, na adres HOMEDECCO, 32-700 Bochnia, ul.Karolina 7/70 z dopiskiem "Konkurs".
 2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.
 
§ 9 Zmiany regulaminu
 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na www.homedecco.pl  Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników Konkursu.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych, w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 8 ust. 1 Regulaminu), zostaje również udostępniony na Stronie www.homedecco.pl
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@homedecco.pl z informacją o takiej rezygnacji.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail biuro@homedecco.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 5 dni roboczych.
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).