Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO homedecco.pl

I.Definicje
1. Sprzedający:
Kinga Bieniek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Homedecco Kinga Bieniek, Proszówki 515, 32-700 Bochnia, NIP 868 148 67 51, REGON  852704170
Nr rachunku bankowego  98 1140 2004 0000 3102 8102 9569
2. Konsument –  Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Produktu u Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, przy czym zakup jest niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Klient –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu
4. Sklep- sklep internetowy homedecco.pl , który prowadzi Sprzedający, dostępny pod adresem http://www.homedecco.pl,
5. Produkt- rzecz ruchoma, która stanowi przedmiot sprzedaży oraz jest oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,
6. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta obejmujące zakup Produktu za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, precyzująca Produkt, sposób płatności, miejsce odbioru i formę jego dostawy,
7. Rejestracja- proces zakładania konta Klienta na stronie internetowej www.homedecco.pl Sklepu, polegający na wprowadzeniu danych Klienta niezbędnych do zakupienia Produktu, a w szczególności podanie indywidualnego Loginu w postaci aktywnego adresu e-mail oraz Hasła, składającego się z minimum 8 znaków, złożonych z liter (a-z lub A-Z) i cyfr (0-9), jak również podanie podstawowych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego Klienta oraz adresu e-mail.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) odpowiada wymogom ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).

2. Regulamin określa zasady korzystania przez ze Sklepu homedecco.pl , sposób zamawiania i dostarczania Produktu, metody dokonywania opłat za Produkt, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania reklamacji, jak również warunki techniczne świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną pod adresem https://www.homedecco.pl
3. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta Sklepu, który jednocześnie jest zobowiązany do zapoznania się z nim oraz zaakceptowania jego treści, celem dokonania Zamówienia i Zakupu Produktu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:
– komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet,
– komputer wyposażony w dowolną przeglądarkę internetową, obsługującą połączenia szyfrowane SSL, Java Script oraz pliki cookies,
– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
– posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików PDF
5. Przeglądnie asortymentu oraz zakupy w  Sklepie nie wymagają Rejestracji.
6. Rozliczenia transakcji przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000274399 , na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednio właściwie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 tj.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Palamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

III. Rejestracja- tryb i warunki zawierania umowy o świadczenie usług
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym z chwilą zakończenia zakupu, wyboru metody płatności, po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i właściwej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Proces Rejestracji w sklepie ( nie jest konieczny), przebiega w sposób następujący:
a) wypełnienie elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie głównej serwisu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem:
– imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych/ nazwa (firma) i forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
– adres zamieszkania osoby fizycznej/ adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
– numer telefonu komórkowego osoby fizycznej/ numer NIP osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
– adres poczty elektronicznej (e-mail),
* odnośnie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej- dane osobowe wskazane powyżej odnośnie osób fizycznych, dotyczące osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
b) zapoznanie się z Regulaminem i dokonanie jego akceptacji,
c) podanie nazwy Klienta, która będzie widoczna dla każdego Użytkownika Sklepu po zalogowaniu się do Sklepu, a która nie może przybrać nazwy obraźliwej, nieobyczajnej, imienia, nazwiska, nazwy lub pseudonimu osoby powszechnie znanej,
d) podanie hasła, które będzie wymagane przy logowaniu się przez Klienta do Sklepu, które musi się składać z minimum 8 znaków, złożonych z liter (a-z lub A-Z) i cyfr (0-9),
e) potwierdzenie wprowadzenia prawidłowych danych w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
3. Klient ma prawo do Rejestracji jednego konta, dla tego samego adresu poczty elektronicznej.
4. Po Rejestracji w Sklepie homedecco.pl każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Klient, który dokonał Rejestracji w Sklepie ma możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu, w tym przede wszystkim składania Zamówień na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

IV. Przyjmowanie i realizacja Zamówień
1. Sklep homedecco.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie Polski.
2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień złożonych po godz. 20.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się następnego dnia roboczego, w godzinach pracy obsługi Sklepu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00.
3. Zamówienia należy składać w następujący sposób:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „Do koszyka”,
b) wybrać ilość zamawianego Produktu oraz sposób dostawy,
c) wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt,
d) wybrać sposób płatności,
e) kliknąć przycisk „Zakończ- złóż zamówienie”.
5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) przy wybraniu sposobu płatności przy odbiorze- maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
b) przy wybraniu sposobu płatności przelewem tradycyjnym- maksymalnie następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego za złożone Zamówienie,
c) przy wybraniu sposobu płatności w systemie płatniczym PayU- maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez system PayU.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. W sytuacji, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedający zwróci w tym czasie, najpóźniej do 7 dni, otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Klient ma możliwość, zamiast zwrotu pieniędzy, wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakupu zamiennego Produktu.
8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w formie faktury.
9. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu Zamówień na poszczególne Produkty, do wyczerpania zapasów.
V. Cena Produktu, koszty dostawy i formy płatności
1. Ceny Produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu homedecco.pl podane są w wartościach brutto w złotych polskich . Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia, tj. cena Produktu wraz z kosztem dostawy, wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Realizacja wysyłki Zamówienia w Sklepie homedecco.pl odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Decyzję o formie wysyłki Klient podejmuje w trakcie składania Zamówienia.
4. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza kwotę wskazaną w kolumnie „Darmowa wysyłka od Zamówienia powyżej…..”, opłata za dostawę zostaje pokryta przez Sprzedającego.
5. Sprzedający przewiduje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.
6. W Sklepie można dokonać płatności w następujący sposób:
a) za pobraniem- gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.
b) przelewem- przesłanie należności na rachunek bankowy Sprzedającego: 98 1140 2004 0000 3102 8102 9569
– przy wyborze tej opcji, Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia; w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie oferta Sprzedającego nie jest wiążąca, a Zamówienie zostaje usunięte z systemu Sklepu,
c) za pomocą systemu PayU – po wybraniu tej opcji, Klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.

VI. Warunki reklamacji i gwarancji
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, będącego Konsumentem, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.
3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Produkt miał wadę, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
4. Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez sklep internetowy homedecco.pl są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Reklamację z tytułu niezgodności Produktu z umową należy złożyć w formie elektronicznej w wiadomości e-mail na adres biuro@homedecco.pl albo listownie na adres siedziby Sprzedającego: Proszówki 515
32-700 Bochnia
6. W reklamacji należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności Produktu oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany Produktu na wolny od wady albo usunięcia wady.
7. Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sprzedającego reklamowany Produkt Sprzedającemu w związku ze złożoną reklamacją, na adres siedziby Sprzedającego:
Proszówki 515
32-700 Bochnia
8. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Sprzedający homedecco.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.
9. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Klienta określonego w pkt 6 powyżej, będącego Konsumentem, pod rygorem uznania żądania za uzasadnione.
10. Uprawnienia Klienta, będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, tj. w sytuacji, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją producenta, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Sprzedający nie udziela osobnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane w Sklepie Produkty.

VII. Rezygnacja z zamówienia i prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta. . Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem oraz oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sprzedającego, podany w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4. Klient niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Administratorem.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże podanie ich przy Rejestracji oraz podczas dokonywania procesu zakupu, jest niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych w tym zakresie uniemożliwia dokonanie Zamówienia.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez akceptację Regulaminu.
6. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) poprzez akceptację stosownej klauzuli. W dowolnym terminie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
9. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Po odwołaniu będą przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania              z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.                      o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem,                           a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  X. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przypisanego do Konta Klienta o planowanych zmianach na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedającego oraz wszelkie opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. W powyższej sytuacji Zamówienia zostaną zrealizowane przez Sprzedającego niezwłocznie po usunięciu awarii oraz innych przeszkód.
  3. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep homedecco.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu homedeccco.pl
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.